Відпустка під час війни

Використання відпустки під час воєнного стану

Відповідно до ст. 74 Кодексу законів про працю України громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) та заробітної плати.

Державні гарантії права на відпустки працівників, умови, тривалість та порядок надання їх працівникам встановлюються Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі – Закон№ 504/96-ВР). Проте, слід наголосити, що 24 березня 2022 року набрав чинності Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ (далі — Закон № 2136) та 19 липня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» № 2352-IX (далі — Закон № 2352), відповідно до яких під час дії воєнного стану працівникам можуть надаватись такі ж відпустки, як і в мирний час: щорічні (основні та додаткові); соціальні; відпустки без збереження заробітної плати, однак з певними обмеженнями, а також введено нову підставу для надання відпустки без збереження заробітної. То ж розберемось, на які види відпусток у період воєнного часу може розраховувати працівник.

У період дії воєнного стану зменшено строк щорічної основної оплачуваної відпустки, тепер вона складає не більше 24 календарних дні. Це не означає, що працівники, які мають право на щорічну основну відпустку більшої тривалості, втратять право на її частину, що перевищує 24 календарних дні.

Наприклад: Керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних/педагогічних частин/підрозділів інших установ та закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надають відпустку тривалістю до 56 календарних днів у порядку, визначеним законодавством. Якщо працівник звільняється під час воєнного стану, роботодавець зобов’язаний виплатити йому грошову компенсацію за невикористані дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її тривалості, якщо працівник до звільнення пропрацював не менше 10 місяців. Також після припинення або скасування воєнного стану працівник має право на використання решти частини щорічної основної відпустки, яка перевищує 24 календарних дні, та додаткової щорічної оплачуваної відпустки.

Черговість щорічної (основної) відпустки відповідно до ст. 10 Закону України № 504/96-ВР визначається графіком відпусток на підприємстві (установі, організації). Роботодавець має право надавати працівнику відпустку поза таким графіком, однак має право і відмовити у щорічній відпустці в строк, який не заплановано в графіку.

У разі звільнення працівника у період дії воєнного стану йому виплачується грошова компенсація відповідно до статті 24 Закону України «Про відпустки».

Водночас, виключено право працівника, переведеного на роботу з одного підприємства на інше, на зарахування невикористаної частини відпустки за попереднім місцем роботи (ст. 81 КЗпП України). А грошову компенсацію за невикористану відпустку він має отримати лише за попереднім місцем роботи (ст. 83 КЗпП).

У той же час Законом № 2136 передбачено, що у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику, який залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, у наданні будь-якого виду відпусток, окрім відпусток:
– у зв’язку з вагітністю та пологами;
– для догляду за дитиною до досягненні нею трирічного віку.

При цьому норми частини сьомої статті 79, частини п’ятої статті 80 КЗпП України та частини п’ятої статті 11, частини другої статті 12 ЗУ «Про відпустки» у період дії воєнного стану не застосовуються.

Окрім того, у період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9 Закону України «Про відпустки» (ч. 2 ст. 12 ЗУ № 2136).

Повернутися до всіх новин

Так же Вас може зацікавити ...

Придбання нерухомості під час воєнного стану

[:ru]С началом введения военного положения многие застройщики и нотариусы ежедневно получают многочисленные запросы относительно легальности заключения договоров купли-продажи недвижимости. Война заставила миллионы людей покинуть свои дома и искать жилье в более безопасных регионах Украины. В результате спрос на жилье есть, а как юридически правильно осуществить его приобретение в условиях военного положения для многих наших граждан пока вопрос недостаточно понятен.[:uk]З початком введення воєнного стану, багато забудовників та нотаріуси щодня отримують численні запити стосовно легальності укладення договорів купівлі-продажу нерухомості. Війна змусила мільйони людей покинути свої домівки та шукати житло у більш безпечних регіонах України. В результаті попит на житло є, а як юридично правильно здійснити його придбання в умовах воєнного стану для багатьох наших громадян поки є питанням не досить зрозумілим.[:en]With the beginning of the introduction of martial law, many developers and notaries daily receive numerous requests regarding the legality of concluding real estate purchase and sale agreements. The war forced millions of people to leave their homes and look for housing in safer regions of Ukraine. As a result, there is a demand for housing, but how it is legally correct to purchase it under martial law for many of our citizens is still not clear enough. [:]

Читати всю новину

Контент інтернет бізнесу змінюється на українську

[:ru]С 16 июля 2022 года вступает в законную силу ст. 27 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в соответствии с положениями которой все компьютерные программы и веб-сайты, которые используются и реализуются в Украине, должны иметь пользовательский интерфейс на государственном языке, в частности, язык визуального дизайна компьютерной программы, язык взаимодействия, диалогов и транзакций между пользователем и компьютерной программой.[:uk]З 16 липня 2022 року набирає законної сили ст. 27 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», відповідно до положень, якої всі комп’ютерних програм та веб-сайтів, які використовуються та реалізуються в Україні, повинна мати користувацький інтерфейс державною мовою, зокрема, мова візуального дизайну комп’ютерної програми, мова взаємодії, діалогів та транзакцій між користувачем та комп’ютерною програмою).[:en]From July 16, 2022 comes into force Art. 27 of the Law of Ukraine "On Ensuring the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language", according to which all computer programs and websites that are used and implemented in Ukraine must have a user interface in the state language, in particular, the language of visual design of a computer program, the language of interaction, dialogues and transactions between the user and a computer program.[:]

Читати всю новину

Розірвання шлюбу

[:ru]Полномасштабная война внесла значительные коррективы во многие сферы нашей жизни. Начиная с 24 февраля 2022 года, многие правовые институты в результате агрессии россии начали работать в сокращенном режиме, а сроки рассмотрения государственными органами обращений значительно увеличились из-за нехватки работников и постоянных прерываний в работе во время воздушной тревоги. Это касается, в частности, правоохранительных органов, судов, органов государственной регистрации актов гражданского состояния. [:uk]Повномаштабна війна внесла значні корективи до багатьох сфер нашого життя. Починаючи з 24 лютого 2022 року багато правових інститутів у результаті агресії росії почали працювати в скороченому режимі, а строки розгляду державними органами звернень значно збільшились через брак працівників та постійні переривання у роботі під час повітряної тривоги. Це, зокрема, стосується правоохоронних органів, судів, органів державної реєстрації актів цивільного стану.[:en]The full-scale war made significant adjustments to many areas of our lives. Starting from February 24, 2022, as a result of Russia's aggression, many legal institutes began to work in a reduced mode, and the terms of consideration of appeals by state bodies increased significantly due to a lack of employees and constant interruptions in work during the air alert. This, in particular, concerns law enforcement agencies, courts, and civil status registration bodies.[:]

Читати всю новину

Замовляйте Вашу приватну консультацію

Ваши данные успешно отправлены!